Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten in onze praktijk verwerken wij jouw persoonsgegevens. Om je te informeren hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Nirbhaya Larimar, handelend onder de naam ‘Praktijk Linda Zandbergen’ en ‘Jouw Eigen Personal Trainer’
Zonnekant 93
2203NB Noordwijk
CONTACT Nirbhaya Larimar Tel.: 06-16499676 Mail: info@praktijklindazandbergen.nl
BTW nr.: 817994208B01
KvK nr.: 27301159
IBAN: NL86KNAB0282244107

Naam verwerker voor de gegevensbescherming:
Linda Zandbergen
Mathijn Nijsen

Verkrijgen van persoonsgegevens.
Indien je gebruik maakt van onze diensten verstrek je ons jouw persoonsgegevens om je deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het coaching traject of doorverwijzing van andere therapeuten of arts.
BSN-nummer vermelden is van groot belang op formulieren van onderzoeken naar laboratorium en bijvoorbeeld correspondentie tussen Nirbhaya Larimar en artsen om persoonsverwisselingen te voorkomen.

Persoonsgegevens:
Nirbhaya Larimar verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• NAW-gegevens
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
• Geboortedatum en –plaats
• Geslacht
• Burgerservicenummer voor laboratoria of andere derden die worden ingeschakeld bij het behandel of coachtraject te denken aan een arts, een andere therapeut, diëtist of osteopaat. Dit alles om persoonsverwisseling te voorkomen.
• Werk
• Pasfoto of andere foto’s van lichaamsdelen voor aanvulling in het medisch dossier. Deze foto’s kunnen gedeeld worden met derden met uitdrukkelijke (expliciete) toestemming.
• Competenties en interessegebieden
• Gespreksverslagen
• Inhoud van communicatie
• Aanleggen van medisch dossier.
• IP-adres, door bezoek aan onze websites www.praktijklindazandbergen.nl en http://www.jouweigenpersonaltrainer.nl (cookies)
• E-mailadres kan worden gebruikt voor onze nieuwsbrieven

Doeleinden
Nirbhaya Larimar verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• Het onderhouden van contact;
• Het bieden van een persoonlijk therapieplan en/of coachtraject
• Een goede en efficiënte dienstverlening
• Beheer van het cliëntenbestand
• Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning
• Verbetering van de dienstverlening
• Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening
• Facturering
• Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
• Marketing
• Nakoming van wettelijke verplichtingen
• Het voeren van geschillen
• Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde advertenties vanuit onze webshop (www.praktijklindazandbergen.nl) en informatie op de website (www.praktijklindazandbergen.nl)

Waarop is de verwerking gebaseerd?
Jouw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met betrekking tot het behandeltraject en/of coachtraject. Ook kunnen jouw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

  • De verbetering van onze diensten en service verlening
    • De bescherming van onze financiële belangen
    • Beveiliging en het beheer van onze systemen

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals onze IT-leveranciers, testbureaus, laboratoria of andere derden die worden ingeschakeld bij het behandel of coachtraject te denken aan een arts, een andere therapeut, diëtist of osteopaat. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Jouw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Wij zullen jouw gegevens niet verstrekken voor andere commerciële of goede doelen.

Doorgifte van jouw gegevens buiten de EER
De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Doorgifte naar landen buiten de EER is toegestaan, mits aan de wettelijke voorwaarden daarvoor voldaan is.

Daarnaast kunnen jouw gegevens door derden buiten de EER worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij jouw gegevens bewaren?
Jouw persoonsgegevens zullen een langere tijd worden bewaard dan die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om het medisch dossier te kunnen voeden betreffende de doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij jouw gegevens beveiligen?
Wij vinden het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Profilering
Van de informatie die over je wordt verzameld worden analyses gemaakt. Dit doen wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en om terugkoppeling en advies te kunnen geven aan je door middel van rapportages.

Daarnaast combineren wij de persoonsgegevens die afkomstig zijn uit de verschillende bronnen zoals de website en webshop, om je gepersonaliseerde aanbiedingen en informatie aan te kunnen bieden.

Cookies
Op de website worden cookies gebruikt om de onlinedienstverlening te verbeteren. Via cookies worden jouw IP-adres en de systeeminformatie van jouw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt je onze cookieverklaring raadplegen.

Jouw rechten
Je hebt het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Na ontvangst van jouw verzoek ontvangt je binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt je verzoeken jouw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt je ons verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Je gegevens worden via een beveiligd bestand (zogenaamde zip bestand, beveiligd met een wachtwoord) en via email verstrekt. Het persoonlijke wachtwoord zullen wij op een andere manier met jou delen. Denk hierbij aan telefonisch of via een SMS.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek/ klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar:
Nirbhaya Larimar, handelend onder de naam ‘Praktijk Linda Zandbergen’ en ‘Jouw Eigen Personal Trainer’
Zonnekant 93
2203NB Noordwijk
Mail: info@praktijklindazandbergen.nl
Jouw verzoek dient op schrift via de post of per e-mail te worden ingediend.

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens laat dit dan allereerst aan ons weten. Mocht je er met ons niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 26-06-2020